Regulamin transmisji

Regulamin zakupu dostępu do transmisji na żywo meczów Polonii Warszawa

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez LiveStation będące marką firmy Sportbase Tomasz Sadłecki, z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91/93 NIP 7282605107  , usług transmisji na żywo meczów z udziałem drużyny piłkarskiej Polonia Warszawa a udostępnianych pod adresem tv.kspolonia.pl. Sportbase Tomasz Sadłecki informuje, że na podstawie zgody klubu lub innych organów posiada prawa do oferowania odpłatnej transmisji meczu drużyny Polonia Warszawa. 

 

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z usług. Korzystanie z usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. Regulamin jest udostępniany użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej tv.kspolonia.pl przed zawarciem umowy. Użytkownik ma możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania niniejszego regulaminu.

 

§ 2 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

LiveStation zajmuje się sprzedażą praw do transmisji na żywo meczów Polonii Warszawa za pośrednictwem Internetu. Użytkownikiem transmisji LiveStation może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Rozpoczęcie korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez LiveStation jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowa rejestracja w serwisie tv.kspolonia.pl i posiadanie loginu i unikalnego hasła w serwisie. Prawo do transmisji użytkownik może zakupić jako prawo jednorazowe Warunkiem uzyskania dostępu do transmisji jednorazowej jest opłacenie przy pomocy bramki płatniczej opłaty za transmisje przez zalogowanego użytkownika serwisu tv.kspolonia.pl. Zamówienia składane przez Użytkowników przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. LiveStation dokłada wszelkich starań by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sygnału internetowego z przyczyn nie leżących po stronie LiveStation

 

Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług LiveStation w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku gdy termin zawodów już minął, odstąpienie użytkownika nie obejmuje zawodów już odbytych. LiveStation ma prawo wypowiedzieć umowę jedynie z ważnej przyczyny, którą może być tylko i wyłącznie kończenie działalności w zakresie objętym Regulaminem. Wypowiedzenie umowy nastąpi poprzez zamieszczenie wyraźnego ogłoszenia na stronie internetowej. LiveStation ma prawo zmiany Regulaminu w trakcie jego obowiązywania w szczególności w związku z ze zmianą funkcjonalności serwisu, konieczności dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 3 CENY ZAMÓWIEŃ

 

Ceny za transmisje są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena za transmisje jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. LiveStation zastrzega sobie prawo do zmiany cen transmisji ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.

 

LiveStation akceptuje następujące formy płatności:

a) przelew elektroniczny Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez LiveStation potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Zamówienia realizowane są poprzez udostępnienie transmisji

 

§ 4 ZWROTY I REKLAMACJE

 

Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za transmisję z której nie skorzystał z przyczyn leżących po stronie użytkownika. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi należy zgłaszać LiveStation za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacja@livestation.pl z adresu e-mail wskazanego w profilu użytkownika, z podaniem daty, godziny wystąpienia oraz szczegółowego opisu problemu i usługi, której dotyczy. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty ich zgłoszenia, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

LiveStation zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników transmisji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Wszelkie spory między użytkownikiem transmisji a LiveStation rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Sportbase Tomasz Sadłecki. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego