Regulamin transmisji Polonii Warszawa

Regulamin zakupu dostępu do transmisji na żywo meczów Polonii Warszawa

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Sportbase Tomasz Sadłecki z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 91/93 l.14A, 90-613 NIP 728-260-51-07, usług transmisji na żywo meczów z udziałem drużyny piłkarskiej Polonii Warszawa a udostępnianych pod adresem tv.kspolonia.pl

 

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z usług. Korzystanie z usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu. Regulamin jest udostępniany użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej tv.kspolonia.pl przed zawarciem umowy. Użytkownik ma możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania niniejszego regulaminu.

 

Usługa firmy Sportbase Tomasz Sadłecki jest świadczona w ramach umowy z Polonia Warszawa Sp z o.o. ul. Konwiktorska 6/102 (00-206) Warszawa która jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do transmitowanych materiałów.

 

§ 2 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Sportbase Tomasz Sadłecki udostępnia odpłatnie dostęp do transmisji meczów Polonii Warszawa realizowanych przez Klub z dołożeniem wszelkich starań wynikających z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, w oparciu o sprzęt i dostępną technologię.

2. Zamówienie dostępu do transmisji dokonywane jest za pomocą strony internetowej tv.kspolonia.pl

3. W celu dokonania Zamówienia należy najpierw założyć konto na portalu tv.kspolonia.pl a następnie wybrać mecz którego transmisja dotyczy

4. Po wybraniu wydarzenia sportowego należy dokonać płatności za pośrednictwem płatności internetowych przelewy24

5. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi.

6. Zakupiona usługa dostępu do transmisji umożliwia obejrzenie transmisji jednego wybranego przez Użytkownika meczu.

7. Zakupioną Transmisję można oglądać od momentu rozpoczęcia meczu do momentu zakończenia mecz. Transmisja nie jest dostępna po zakończeniu meczu.

8. Transmisja może zostać wykorzystana przez Użytkownika jedynie do własnego użytku osobistego.

9. Zakazane jest:

a) nagrywanie, publiczne udostępnianie transmisji w jakiejkolwiek formie,

b) jakiekolwiek inne wykorzystanie transmisji niż wskazane powyżej.

10. Dokonanie Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W przypadku niespełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta, a usługa dostępu do transmisji nie zostaje odblokowana.

§3 PŁATNOŚĆ

1. Płatność za Usługę dostępu do transmisji dokonywana jest za pomocą systemu przelewy24 i jest obsługiwana przez operatora – DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań . Za dokonanie opłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego Operatora płatności elektronicznych.

2. Wysokość opłat za poszczególne transmisje będzie określona każdorazowo w stosunku do każdego meczu.

3. Sportbase Tomasz Sadłecki nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie. Realizacja płatności następuje bowiem niezależnie od Nadawcy i odpowiedzialność w ww. zakresie ponosi Operator płatności elektronicznych.

§4 REKLAMACJA

1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:

a) w momencie niedostępności portalu tv.kspolonia.pl lub jego awarii.

b) nie uzyskania dostępu do skorzystania usługi PPV, po zalogowaniu się na konto posiadane w ramach portalu tv.kspolonia.pl

2. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Nadawcy.

3. Ustala się próg minimalnej dostępności transmisji – 80 minut w ciągu 90 minut trwania zawodów sportowych. W przypadku gdy dostępność transmisji spadnie poniżej tego progu Użytkownikowi przysługuje prawo ubiegania się o zwrot pełnej opłaty za dostęp do transmisji.

4. Reklamacje do Nadawcy można składać w ciągu 48 godzin od momentu zakończenia Transmisji. Reklamację można składać pod adresem: kluby@livestation.pl

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) Imię i nazwisko zgłaszającego

b) adres e-mail przywiązany do konta na portalu tv.kspolonia.pl

c) opis problemu i uzasadnienie reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej złożenia. Po uwzględnieniu reklamacji Użytkownik otrzyma zwrot kwoty w wysokości uiszczonej w ramach złożonego Zamówienia przelewem zwrotnym na rachunek bankowy, z którego kwota została uiszczona